Green Film Tourism - strona główna

Deklaracja dostępności

Zawartość

Green Film Tourism zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej greenfilmtourism.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-30.
Data aktualizacji oświadczenia: 2021-11-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie zdjęcia zawierają opis alternatywny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor WDK w Rzeszowie - Damian Drąg, adres e-mail: wdk@podkarpackie.pl, numer telefonu: 17 853 52 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. Stefana Okrzei 7.

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy Stefana Okrzei 7, drugie wejście mieści się od strony parkingu WDK. Jedno miejsce na tym parkingu przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych).
Do budynku WDK (od strony parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.
Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia głównego) WDK znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące działalności WDK.
Na poziomie „ -1 ” mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.
W budynku WDK nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe.
W budynku nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.