Green Film Tourism - strona główna

Vyhlásenie o dostupnosti

Zawartość

Green Film Tourism sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť svojich webových stránok v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 4. apríla 2019 o digitálnej dostupnosti webových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov. Predmetné vyhlásenie sa vzťahuje na webovú stránku greenfilmtourism.eu

Dátum zverejnenia webovej stránky: 2021-11-30.
Dátum aktualizácie vyhlásenia: 2021-11-30.

Webová stránka je čiastočne v súlade so zákonom o digitálnej dostupnosti webových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov z dôvodu nižšie uvedených nesúladov alebo výnimiek:

 • prílohy publikované ako skeny dokumentov vo forme súborov PDF nie sú dostupné digitálne,
 • nie všetky fotografie obsahujú alternatívny popis.

Vyhlásenie bolo vyhotovené dňa: 2021-11-30.

Vyhlásenie bolo vyhotovené na základe prieskumu vykonaného externým subjektom: Zdzislowicz.pl

Spätná väzba a kontaktné údaje

V prípade problémov s dostupnosťou stránky nás prosím kontaktujte. Kontaktnou osobou je riaditeľ WDK v Rzeszówe - Damian Drąg, e-mailová adresa: wdk@podkarpackie.pl, telefónne číslo: 17 853 52 57. Rovnakým spôsobom môžete podávať žiadosti o sprístupnenie nedostupných informácií a podávať sťažnosti na nedostupnosť informácií.

Každý má právo požadovať, aby bola webová stránka, mobilná aplikácia alebo akýkoľvek ich prvok dostupný v digitálnej podobe. Môžete tiež požiadať o sprístupnenie informácií v alternatívnych formách, napríklad o prečítanie digitálne nedostupného dokumentu, opísanie obsahu filmu bez zvukového popisu atď. Žiadosť by mala obsahovať údaje odosielateľa, označenie o akú webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu ide a spôsob kontaktu. Ak žiadateľ oznámi potrebu získať informácie v alternatívnej forme, mal by uviesť aj formu týchto informácií.

Verejný subjekt by mal žiadosť vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 7 dní. Ak túto lehotu nie je možné dodržať, verejný subjekt bezodkladne informuje o tom, kedy bude možné žiadosti vyhovieť, pričom táto lehota nesmie byť dlhšia ako 2 mesiace. Ak dostupnosť nie je možné zabezpečiť, verejný subjekt môže navrhnúť alternatívny spôsob prístupu k informáciám. V prípade, že verejný subjekt odmietne vyhovieť žiadosti o zabezpečenie dostupnosti alebo alternatívneho spôsobu sprístupnenia informácií, môže žiadateľ podať sťažnosť týkajúcu sa zabezpečenia digitálnej dostupnosti webovej stránky, mobilnej aplikácie alebo prvku webovej stránky. alebo mobilnej aplikácie. Po neúspešnom vykonaní vyššie uvedeného postupu môžete podať žiadosť aj úradu verejného ochrancu práv.

Architektonická dostupnosť

Vojvodský dom kultúry v Rzeszowe sa nachádza v budove na ul. Stefana Okrzei 7

Na úrovni prízemia sú dva vchody do budovy (hlavný vchod je z ulice Stefana Okrzei 7, druhý vchod je z parkoviska WDK. Jedno miesto na tomto parkovisku je určené pre osoby so zdravotným postihnutím).
K budove WDK (od parkoviska) vedie aj vonkajší výťah pre osoby s telesným postihnutím.
Druhý výťah sa nachádza v budove a je vybavený hlasovým komunikátorom na uľahčenie prístupu na všetky poschodia budovy.
Na prízemí budovy (vľavo od hlavného vchodu) WDK sa nachádza recepcia, kde získate potrebné informácie o činnosti WDK.
Na úrovni "-1" sa nachádza toaleta určená pre osoby so zdravotným postihnutím.
V budove WDK sa nenachádzajú induktívne slučky, ktoré umožňujú sluchovo postihnutým, ktorí používajú načúvacie prístroje, zreteľne počuť aj v akusticky náročných podmienkach, kde by počúvanie len s načúvacím prístrojom nebolo možné.
V budove nie sú označenia v Braillovom písme ani kontrastné alebo zväčšené tlačové označenia pre nevidiacich a slabozrakých.

V celom objekte nie je k dispozícii tlmočník posunkovej reči.

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.