Green Film Tourism - strona główna

O projekte

Zawartość

logotyp Interreg

Logo Green Film Tourism 

Názov projektu:

GreenFilmTourism

Hlavný partner:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku-Białej (PL)
www.arrsa.pl

Partneri projektu:

P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK)
www.rpicpo.sk

P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Rzeszowe (PL)
www.rarr.rzeszow.pl

P3 – Podkarpatská filmová komisia pri Vojvodskom dome kultúry v Rzeszowe (PL)
www.podkarpackiefilm.pl 
www.wdk.podkarpackie.pl

P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK)
www.ipcpo.sk

P5 – Malopoľské kultúrne centrum SOKÓŁ v Nowom Sączi (PL)
www.mcksokol.pl

Popis projektu:

Rozsah projektu zahŕňa:

 1. Vývoj internetového portálu Filmového kultúrneho dedičstva (FKD) pre cezhraničnú oblasť s databázou FKD a databázou miestnych/regionálnych tém pre cezhraničnú oblasť.
 2. Vytýčenie trasy FKD a vývoj súvisiacej digitálnej mapy FKD.
 3. Vykonanie vzdelávacích a informačných aktivít v tejto oblasti (semináre, workshopy, študijné pobyty)
 4. Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov a usmernení na podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a na podporu zvyšovania šetrnosti filmovej a televíznej produkcie k životnému prostrediu.
 5. Realizácia spoločnej propagačnej kampane na podporu realizácie cieľov projektu a zvýšenie efektivity jeho dopadu.

Vďaka projektu vznikne integrovaný systém informovania, vzdelávania, šírenia a propagácie FKD v cezhraničnom priestore, podporujúci rozvoj filmového turizmu, ovplyvňujúci rozvoj ďalších oblastí hospodárstva a rozšírenie spoločnej kultúrnej a prírodnej ponuky pohraničia, čo umožní trvalo udržateľné využívanie jej zdrojov. Budú vypracované štandardy a usmernenia podporujúce zvýšenie priaznivosti filmových a televíznych produkcií voči životnému prostrediu a prírodnému prostrediu programu. Tematický a plošný rozsah a spôsob realizácie projektu majú cezhraničný rozmer, t.j. aktivity budú realizované spoločne na celom území.

Projekt je venovaný zainteresovaným subjektom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu, rekreácie, zapojeným do oblasti filmového kultúrneho a prírodného dedičstva z pohraničia PL-SK, vrátane verejnej správy, vrátane vojvodských úradov v Poľsku a Úradov vyšších územných celkov na Slovensku, obecných a mestských úradov, filmových komisií, turistických, vzdelávacích a kultúrnych organizácií, kreatívnemu sektoru (filmový a televízny), touroperátorom, turistickým sprievodcom, klastrom, rozvojovým agentúram, filmárom, zástupcom médií, turistom, environmentálnym inštitúciám a miestnej komunite.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je správne využitie, propagácia a rozvoj filmového kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti, zvýšenie jeho turistickej atraktivity, vývoj trvalo udržateľných riešení a nástrojov zameraných na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvorenie stabilného partnerstva na zabezpečenie trvalej udržateľnosti dosiahnutých výsledkov.

Špecifické ciele:

 • Zvýšenie zapojenia kultúrnych inštitúcií, cestovného ruchu a médií do rozvoja a propagácie FKD;
 • Identifikácia a trvalo udržateľné využívanie zdrojov filmového dedičstva pre rozvoj pohraničia;
 • Vypracovanie a implementácia spoločných smerníc v oblasti ochrany a zachovania prírodného dedičstva.

Projekt predstavuje odpoveď na identifikované problémy súvisiace s nevyužívaním zdrojov prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničného územia PL-SK, nedostatkom vedomostí o vplyve kinematografie na iné odvetvia hospodárstva, nedostatkom propagácie potenciálu filmového kultúrneho dedičstva (FKD), nedostatkom štandardizovaných nástrojov a informovanosti filmového a televízneho sektora, pokiaľ ide o vplyv fáz filmovej produkcie na prírodné prostredie; je vhodné využívať, propagovať a rozvíjať FKD v pohraničí, zvýšiť jeho turistickú atraktivitu, vyvinúť trvalo udržateľné riešenia a nástroje zamerané na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť partnerstvo na zabezpečenie trvalej udržateľnosti dosiahnutých výsledkov.

Doba realizácie:

1.11.2020 – 28.02.2023

Hodnota projektu:

908 552,65 €
SPOLUFINANCOVANIE Z EURÓPSKEJ ÚNIE: 85 %, t.j. 772 269,75 €

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.