Green Film Tourism - strona główna

Politika ochrany osobných údajov

Zawartość

Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov

Na základe čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EK (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), dovoľujeme si Vás informovať o pravidlách spracovania Vašich osobných údajov a o Vašich právach v tejto súvislosti.

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Vojvodský kultúrny dom v Rzeszowe,
  ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, telefón: 17 853 52 57, e-mail: wdk@podkarpackie.pl
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorú je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: rodo@kulturapodkarpacka.pl
 3. Vaše osobné údaje sú spracúvané na účel/účely:
  1. plnenia zákonom stanovených úloh a ďalších zákonných povinností prevádzkovateľa,
  2. realizácie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vedenia štatistík a analýz.
 4. Prevádzkovateľ osobných údajov spracúva Vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov alebo na základe udeleného súhlasu.
 5. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov uvedených v bode 3, najmenej však po dobu premlčania nárokov vyplývajúcich z ustanovení zákona a termínov uvedených v predpisoch o archivovaní.
 6. Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo namietať proti spracovaniu.
 7. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu - predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich údajov porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 8. Ak je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 9. Ak je základom spracúvania osobných údajov zákonné ustanovenie alebo zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami, poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Neposkytnutie údajov znemožňuje poskytnutie služieb v rozsahu vykonávaných úloh.
 10. Vaše údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom a nebudú profilované.

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.