Green Film Tourism - strona główna

O projekcie

Zawartość

logotyp Interreg

 

Tytuł projektu:

Logo Green Film Tourism

Partner wiodący:            

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)
www.arrsa.pl

Partnerzy projektu:

P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK)
www.rpicpo.sk

P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL)
www.rarr.rzeszow.pl

P3 – Podkarpacka Komisja Filmowa przy Wojewódzkim Dom Kultury w Rzeszowie (PL)
www.podkarpackiefilm.pl               
www.wdk.podkaprpackie.pl

P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK)
www.ipcpo.sk

P5 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL)
www.mcksokol.pl

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje:

 1. Opracowanie internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru.
 2. Wytyczenie szlaku FDK i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK.
 3. Przeprowadzenie działań́ edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne)
 4. Opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska.
 5. Realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność́ jego oddziaływania.

Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów. Zostaną opracowane standardy i wytyczne sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska przyrodniczego i naturalnego obszaru programu. Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny tzn. że działania będą̨ realizowane wspólnie na całym obszarze.

Projekt jest dedykowany interesariuszom zajmującym się turystyką, rekreacją, zaangażowanym w filmowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze z obszaru pogranicza PL-SK, w tym administracji publicznej, w tym Urzędom Marszałkowskim w Polsce w PL i Urzędom Wyższych Jednostek Terytorialnych na Słowacji, urzędom gmin i miast, komisjom filmowym, organizacjom turystycznym, edukacyjnym i kulturalnym, sektorowi kreatywnemu (filmowy i TV), touroperatorom, przewodnikom turystycznym, klastrom, agencjom rozwoju, filmowcom, przedstawicielom mediów, turystom, instytucjom ochrony środowiska i społeczności lokalnej.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost zaangażowania instytucji kultury, turystyki, mediów na rzecz rozwoju i promocji FDK;
 • Identyfikacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów filmowego dziedzictwa dla rozwoju pogranicza;
 • Opracowanie, wdrożenie wspólnych wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niewykorzystywaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru pogranicza PL-SK, brakiem wystarczającej wiedzy na temat oddziaływania kinematografii na inne dziedziny gospodarki, brakiem promocji potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego (FDK), brakiem ujednoliconych narzędzi oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego i TV odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój FDK obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań́ i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Okres realizacji:

1.11.2020 – 28.02.2023

Wartość projektu:

908 552,65 €
DOFINANSOWANIE Z UNI EUROPEJSKIEJ: 85% tj. 772.269,75 €

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.